Boga Gamus

Boga Gamus

A tottus est suzèdiu de agattai una dì o unu momentu de sa dì aundi de pisci ci 'ndi viat meda e pappàda s'esca chene contu e senz' essi spramau. In custas dis est facili meda pigai unu muntoni de pisci, postu unu in sa nassa ci 'nde giai un atru cravau in su gamu. In custas situazionis est importanti meda sa lestresa de su piscadori, po ita issu deppit approfittai de su momentu bonu. E una cosa chi podit essi de impacciu est candu su pisci at ingurtiu beni su gamu. E inzaras toccat a biri ita fait su piscadori. Circat in dogna manera de ndi bogai su gamu chene castiai sa saludi de su pisci. Po s'apprettu a sa fini arrogat sa lenza, ghettat su pisci in calincunu logu e accappiat un atru gamu. Su pisci abarrat mesu mortu e a dhu scappai liberu me in s'aqua non serbit a nudha. Po custu problema c'est su boga gamus, una àina, eus a nai, necessaria chi deppit essit comperada in mesu a is primas cosas chi su piscadori pigat a sa buttega. De boga gamus ci 'nd est unu muntoni. Su chi cambiat est su grussesa, grussa o fini, e a bortas portat duas concas de differenti mannesa. Cambiat su materiali puru. Bieus comenti si deppit scioberai unu boga gamus bonu.

Sa mannesa e su materiali
Sa mannesa de sa conca serbit po bogai gamus de differenti mannesa. Po unu gamu mannu serbit una conca manna, po unu gamu pitticcu si manìggiat una conca pitticca. Po custa arrexioni bisòngiat a tennidi prus de unu boga gamus po ita meda bortas manigiaus gamus diversus secondu su pisci chi si bolit pigai. Po tenni in d'unu strumentu unicu sa possibilidadi de bogai gamus de differenti mannesa, nci funt a bendi boga gamus che tenint duas concas. Si maniggiat sa pitticca candu imperaus unu gamu pitticcu e sa manna candu su gamu est prus mannu. Su boga gamus est fattu su prus de is bortas in plastica, calincuna borta in alluminiu. S'alluminiu est bonu po ita est lebiu, su sali de su mari non dhi fait nudha e in su tempu est sempri affidabili. Sa plastica su propriu, scetti chi abarrat prus lebiedha.


Cummenti si maniggiat
Su boga gamus si imperat candu su gamu est cravau in fundu e candu est cravau accanta de sa bucca ma is didus non podint arribbai a ndi dhu bogai. Po prima cosa sa lenza deppit essiri attesada, non meda ma abbastanza attesada. Appustis si deppit ponniri sa sperradura de su bogagamus in sa lenza e sticchiri su boga gamus finzas a candu arribat in su logu aundi su gamu est cravau. Cun d'unu croppixedhu si sticchit ancora, e su gamu ndi bessit a foras po ita sa conca de su boga gamus est fatta in d'una manera chi su gamu cummenti ndi bessit non si cravat prus in nisciunus logu. Su boga gamus portat calincuna cosittedha chi podit essi bona po su piscadori. Po prima cosa de solitu su boga gamus portat unu stampixeddu. Custu si imperat po dhu accappiai a una lenza o a su yo yo. Comenti is ullieras si accappiant a unu spagu po non arrui in terra, cumbennit a accappiai su boga gamus po ita sutzedit meda bortas chi candu dhu maniggiaus in is manus arruit a terra. Custa solutzioni est utili prus che atru candu piscaus in d'unu logu prenu de perdas manna. Chi su boga gamus arruit est traballosu a dhu acattai in mesu a is stampus. Appustis su boga gamus portat unu cappedhu pitticcu chi cobberit sa punta. Custu deppit sempri abbarrai a pizzu de sa conchedda po ita sinunca sa bruttesa podit bintrai in mesu a sa sperradura e inzaras a dhu maniggiai unu boga gamus candu est bruttu est impossibili. Sa lenza deppit passai me in sa sperradura chene perunu problema. Duncas tocca a tenniri custa sperradura sempri lìmpia, aicci si podit imperai su baga gamus dognuna borta chene problemas.

Cummenti si tenit su pisci
Duncas eus biu chi bogai su gamu con correttesa est una cosa chi serbit meda. Po prima cosa serbit po piscai chene intoppus, e su tempu, chi est preziosus meda bortas, non si perdit in d'una manera inutili. Sa prus importanti però est ca, chi boleus lassai su pisci liberu dhu podeus fai chene nisciunu dannu a su pisci. Ma assumancu toccat a fai calincuna cosa particolari. Candu dhu maniggiaus sa manu bolit umida de aqua, desinunca su mucori chi c'est a pillu de su pisci si podit rovinai. E tocca a regordai chi custu mucori est importanti meda po su pisci po ita est, si podit nai una protezioni contras tottu is maladias. Inzaras chi dhu bogaus non si at a podit nai prus su proverbiu "est sanu comenti unu pisci!". Su tempu chi serbit po bogai su gamu deppit essi su prus cruzzu possibili. Chi su gamu fessit bintrau meda aintru su pisci e non si arrenescit in peruna manera a ndi dhu bogai, toccat pigai is ferrus pittichedhedhu e segai sa lenza su prus accanta possibili a su gamu. Appustis bollendi, si podit lassai su pisci a mari chene dannu. S'urtima cosa est po is piscixedhus chi funt prus tontus de is mannus. Nosus scieus beni chi est prus facili pigai unu pisci pitticcu chi unu mannu, po ita su pitticcu non tenit sa furbesa chi a su mannu benit cun su tempus, da s'esperienza. E pigai unu pisci pitticcu meda bortas fait unfrai su piscadori po ita unu maccionedhu, unu pisciu re, una scropuledha funt scetti scocciaduras. Po custu is piscadoris trattant mali custus piscixeddus (dato ca seus in custu argomentu emu a nai chi dhus trattant a piscis in facci!) e dhus maniggiant in mala manera scetti po ita ca funt pitticheddus e non de calidadi bona. E inzaras est mellus a portai arrespettu finzas a su piscixedhu po ita su piscadori bonu si biri finzas e pruscatottu in custas situazionis. Maniggiai beni e cun cura is piscixedhus est una cosa chi fait beni a nous e a su mari. E su boga gamus serbit a cussu puru.